www.eprace.edu.pl » euro » Początki współpracy walutowej państw Wspólnoty Europejskiej » Europejski System Walutowy

Europejski System Walutowy

Ożywienie idei integracji walutowej wiąże się z osobą Roya Jenkinsa, który był przewodniczącym Komisji Wspólnot Europejskich. W październiku 1977 roku na Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji, Roy Jenkins wygłosił siedmio punktowy referat, w którym nawoływał do rozpoczęcia integracji walutowej20. Jednakże pomysłodawcami Europejskiego Systemu Walutowego byli Valěry Giscard ďEstaing i Helmut Schmidt. Ci dwaj panowie znali się z czasów, kiedy obaj pełnili stanowiska ministrów finansów, kierowali się jednak różnymi motywami. Giscard ďEstaing uważał, że Francja była narażona na naruszenie własnych rezerw walutowych, aby utrzymać wartość franka, ażeby zapobiec takiej ewentualności należy podzielić odpowiedzialność w tym zakresie na Niemcy i inne kraje. Natomiast Schmidt był zaniepokojony rewaluacją marki w stosunku do dolara i szukał rozwiązania, które powiązałoby markę niemiecką z innymi walutami państw EWG21. Na szczycie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, który odbył się w lipcu 1978 w Bremie, RFN i Francja przedstawiły projekt ściślejszej integracji walutowej, proponując w miejsce „węża walutowego” Europejski System Walutowy22. Podstawy traktatowe Europejskiego Systemu walutowego to:

System zaczął funkcjonować 13 marca 1979 roku z wsteczną mocą od 1 stycznia 1979.

W składał Europejskiego Systemu Walutowego (European Monetary System) wchodziły trzy elementy:

Za najważniejszy element Europejskiego Systemu Walutowego uważa się wspólną jednostkę walutową ECU, która stała się tak zwanym „koszykiem walutowym”. Przez oficjalne dokumenty Wspólnotowe nazywana jest osią systemu26. Ekonomiści widzieli dwie drogi rozwoju ECU. Cześć uważała, że ECU przejmie funkcje dolara amerykańskiego w operacjach walutowo-finansowych krajów Wspólnoty Europejskiej. Tym samym wspólna jednostka rozliczeniowa stałaby się walutą międzynarodową. Pozostali sądzili, że ECU zastąpi waluty narodowe. Doświadczenie funkcjonowania ECU, przemawia za słusznością pierwszej koncepcji. Europejska jednostka walutowa stała się walutą międzynarodową27. Z początku ECU składała się z dziewięciu walut, następnie dołączyły do ECU waluty Grecji, Portugalii i Hiszpanii. Tak więc ECU składała się z 12 walut. Nie dołączyły do niej waluty Austrii, Finlandii i Szwecji, ponieważ na mocy traktatu z Maastricht z 1 stycznia 1994 roku skład ECU został zamknięty28.

Jak wspomniano ECU stanowi „koszyk walutowy” walut narodowych państw wspólnoty. Na ilość jednostek poszczególnych walut wchodzących w skład ECU mają wpływ następujące czynniki:

Ilość jednostek poszczególnych walut w ECU ulegał kontroli i korekcie co pięć lat. Zmiana mogła być dokonana prędzej, w momencie gdy waga waluty zmieni się o 25%, musi się to jednak stać za aprobatą wszystkich krajów członkowskich. Oczywiście przyjęcie nowej waluty do koszyka wymaga zmiany struktury 1 ECU. Zmianę struktury ECU przeprowadzano czterokrotnie, wywołano to był następującymi czynnikami:

Waluty uczestniczące w ECU odnoszą się do siebie nawzajem, tworzą sieć dwustronnych kursów, które mogą wskazywać różnice między sobą w ramach przedziału +/- 2,25, w odniesieni do niektórych walut, przejściowo +/- 6%. Mechanizmem kursowym zostały objęte:

Jednakże od sierpnia 1993 roku przedział odchyleń zwiększono do +/- 15%31. W wypadku, gdy wahania kursów przybliżą się do górnej lub dolnej granicy, banki centralne poszczególnych państw członkowskich zobowiązane są do wsparcia własnej waluty przez skup lub sprzedaż na rynku dewizowym. Jeżeli, mimo interwencji, utrzymanie kursu w dozwolonym przedziale okaże się niemożliwe, staje się konieczna zmiana kursów centralnych pomiędzy ECU, a walutami państw członkowskich, oznacza to zmianę kursów podstawowych32. Zmiana kursów podstawowych przygotowywana jest przez Komitet Walutowy, musi ona być jednak zatwierdzona jednogłośnie przez ministrów finansów państw członkowskich. Zmiana kursu podstawowego oznacza, że kurs waluty danego państwa, nie odpowiada jego rzeczywistej wartości. Ze względów politycznych dewaluacja waluty danego kraju członkowskiego, szkodzi prestiżowi rządu i państwa.

ECU funkcjonowało w dwóch różnych sferach:

Tabela nr 1. Skład ECU i waga poszczególnych walut34

Waluty Ilość walut w ECU Waga waluty w ECU w %
21 IX 1989 8 III 1996
Marka RFN 0,624200 30,09 32,97
Frank francuski 1,332000 19,00 20,53
Funt brytyjski 0,087840 13,00 10,49
Lir włoski 151,800000 10,16 7,59
Gulden holenderski 0,219800 9,40 10,37
Frank belgijski i luksemburski 3,431000 7,89 8,81
Peseta hiszpańska 6,885000 5,31 4,32
Korona duńska 0,197600 2,45 2,70
Funt irlandzki 0,008552 1,10 1,05
Escudo portugalskie 1,393000 0,80 0,71
Drachma grecka 1,440000 0,80 0,47

Zasady funkcjonowania ECU w sferze oficjalnej zostały określone przez Rade Ministrów EWG z grudnia 1978 roku o ustanowieniu ESW. Dotyczą one przede wszystkim mechanizmu kursowego, czyli:

Jak już wspomniano oficjalny kurs ECU w stosunku do walut krajów członkowskich, a także wobec innych walut międzynarodowych, jest obliczany przez Komisje Europejską. Kursy walut są publikowane codziennie w „Dzienniku Oficjalnym UE”, mają one zastosowanie do rozliczeń w ramach Europejskiego Systemu Walutowego, a także do celów ewidencyjno rozrachunkowych36.

Prawdziwy sukces ECU odniosło na rynku prywatnym. stało się możliwe dlatego, że transakcje w instytucjach EWG dokonywały się w ECU . Ze zrozumiałych powodów rynek ten skoncentrowany jest w Europie, choć obserwowany jest wzrost użycia ECU poza granicami UE37. Nawa Jednostka Walutowa znalazła zastosowanie w:

Do transakcji banków handlowych możemy zaliczyć:

Transakcje międzybankowe dominują na rynku ECU, zawdzięcza się to setkom banków. Do transakcji międzybankowych zaliczamy:

Natomiast do transakcji kapitałowych zaliczmy:

dane związane z rynkiem obligacji w ECU (mln) przedstawia tabela nr 241.

Tabela nr 2. Rynek obligacji w ECU.

  1991 1992 1993 1994 1995
Eurorynek

Unia Europejska w tym:

- instytucje

- władze publiczne

- przedsiębiorstwa

19 266

4 785

7 900

6 581

11 603

4 330

2 475

4 798

5 020

3 205

250

1 565

5 010

1 885

1 300

1 825

5 046

1 015

3 075

956

Podmioty spoza UE

Razem

7 897

27 163

7 567

19 170

1 850

6 870

1 475

6 485

470

5 516

Rynek wewnętrzny

w tym:

- Francja

- Włochy

- Wielka Brytania

7 185

3 134

2 400

0

9 114

2 151

3 000

2 000

14 973

2 508

6 900

2 000

17 152

3 160

9 250

2 500

10 028

2 228

3 244

2 00

Razem 34 348 28 284 21 843 23 637 15 544

ECU od początku swego istnienia miał stać się przyszłym pieniądzem UE. Jak wspomniano ECU zawdzięczał swoją popularność aktywnemu zaangażowaniu sektora bankowego w jego promocje, a także presji uczestników rynku finansowego poszukującego panaceum na niestabilność walutową. Tak więc nowa waluta stała się instrumentem zmniejszającym ryzyko kursowe. W latach osiemdziesiątych, niemal każda transakcja na międzynarodowym rynku finansowym odbywała się w ECU. Nowa waluta nie mogła jednak osiągnąć pełnego sukcesu. Spowodowane to było brakiem banku centralnego, który czuwałby nad obiegiem nowej waluty. ECU wykazywała także tendencje do deprawacji w stosunku do silnych walut państw członkowskich w szczególności marki Niemieckiej42. W okresie funkcjonowanie ESW, kurs marki wykazywał tendencje wzrostową (patrz tabela nr 1). Rolę marki Niemieckiej w ECU trafnie określa wypowiedz Johna Majora ( byłego ministra finansów Wielkiej Brytanii), twierdził on: „że mechanizm kształtowania kursów w coraz większym stopniu funkcjonował analogicznie, jak nowoczesny standart złota z marką niemiecką jako kotwicą43 Zjednoczenie Niemiec doprowadziło do wystąpienia największego kryzysu ESW w całej swojej historii. Zjednoczenie zmusiło Bundesbank do wprowadzenie wysokich stóp procentowych, co spowodowane było wysokimi wydatkami budżetowymi na odbudowe wschodnich landów i wzrostem inflacji. Restrykcyjna polityka Bundesbanku odbiła się na początku na pozycji brytyjskiego funta i włoskiego lira, zmuszając Rządy tych państw do wycofania w czarną środę 16 września 1992 roku, swoich walut z mechanizmu stabilizacji walut44. Reszta państw zmuszona była do podwyższenia stóp procentowych, aby zapobiec odpływowi kapitału do RFN. Aby przeciwdziałać dalszemu rozwojowi kryzysu ministrowie finansów i prezesi banków centralnych, państw należących do Europejskiego Systemu Walutowego, rozszerzyli w sierpniu 1993 roku margines wahań kursów do +/- 15%. Kryzys w ESW zintensyfikował współprace walutową między jego członkami45. Zrozumiano, że bezcelowe jest promowanie ECU jako waluty konkurencyjnej wobec walut narodowych, która w wyniku konkurencji doprowadziłaby do wyparcia walut narodowych i zastąpienia ich ECU. Okazało się, że aby stworzyć wspólną walutę Unii Europejskiej, państwa członkowskie muszą zrezygnować z części suwerennych uprawnień narodowych, a także powinny dokonać gruntownych procesów dostosowawczych w swoich gospodarkach.komentarze

Świetna praca, bardzo mi się przydała do magisterki :)

skomentowano: 2011-11-24 19:11:11 przez: Monia

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.