www.eprace.edu.pl » euro » Makroekonomiczne efekty oraz korzyści unii gospodarczej i walutowej » Gospodarka strefy euro na tle innych gospodarek

Gospodarka strefy euro na tle innych gospodarek

Aby dokładnie zrozumieć przyczyny oraz skutki wprowadzenia unii walutowej należy dokonać analizy porównawczej państw strefy euro z innym wielkimi gospodarkami, czyli przede wszystkim Stany Zjednoczone oraz Japonie.

Analizę porównawczą należy zacząć od porównania liczby ludności oraz PKB, państw strefy euro a USA i Japonii. Dane te obrazuje tabela nr 17.

Tabela nr 17. Liczba ludności i PKB strefy euro, USA oraz Japonii1.

  Ludność PKB ( mld dol. ) PKB per capita (dol.)
Strefa Euro 287 6810 23,756
USA 273 8903 32,622
Japonia 126 4429 35,021

Jak widać państwa strefy euro przewyższają liczbą ludności Stany Zjednoczone i Japonie. Jednakże posiadają mniejszy PKB, spowodowane jest to słabszym wzrostem gospodarczym strefy euro w porównaniu do USA i Japonii. Średni wzrost Eurolandu w ciągu ostatnich piętnastu lat wyniósł 2,6 procent, natomiast w USA 3,0 procent. Eksperci uważają jednak, że po wprowadzeniu jednej waluty rozwój gospodarczy Wspólnoty znaczne przyspieszy ( zob. tabela nr 18 )

Tabela nr 18. Rzeczywisty i prognozowany wzrost PKB.

  Prognozy na następne 5 lat Rzeczywisty wzrost przez ostatnie:
    5 lat 10 lat 15 lat
Strefa euro 2,6 2,4 2,5 2,6
USA 2,2 3,1 2,4 3,0
Japonia 2,4 1,1 2,0 2,8

Lepiej przedstawia się sytuacja obszaru euro jeżeli chodzi o eksport. Euroland jest prawdziwą potęgą w tej dziedzinie ( zob. tabela nr 19 )

Tabela nr 19. Eksport Eurolandu2.

  Jednostka Obszar euro USA Japonia
Eksport towarów i usług %PKB 19,1 10,7 11,1
Udział w eksporcie światowym %PKB 19,0 15,0 9,2

Należy przeanalizować udział poszczególnych sektorów gospodarki w wytwarzaniu PKB, a co z tym się wiąże stopy bezrobocia w trzech największych gospodarkach.

Tabela nr 20. Porównanie gospodarek i bezrobocia Eurolandu, USA i Japonii3.

  Jednostka Obszar euro USA Japonia
Sektor gospodarki:

Rolnictwo,rybołówstwo,leśnictwo

Przemysł

Usługi

%PKB

%PKB

%PKB

2,7

28,8

68,5

1,4

24,7

73,9

1,7

34,7

63,8

Stopa bezrobocia (bezrobotni jako odsetek ludności zawodowo czynnej % 8,9 4,0 4,7

Dane zawarte w powyższej tabeli ukazują marginalny udział rolnictwa w tworzeniu PKB i dominującą role usług w PKB. Taka sytuacja oznacz, że trzy wielkie potęgi gospodarcze są wysoko rozwiniętymi gospodarkami postindustrialnymi. Widzimy jednak, że obszar euro charakteryzuje się w porównaniu do USA i Japonii, dość wysoką stopą bezrobocia. Dług publiczny strefy euro (70,3% PKB), jest znacznie niższy niż Japonii (130,4%), natomiast wyższy niż w USA (57,3% PKB).

Dochodzimy więc do wniosku, że integracja gospodarczo-walutowa uczyniła z państw biorących w niej udział, jedną z trzech światowych potęg gospodarczych. Potęgę nie pozbawioną słabych elementów, ale także potęgę o dużym potencjale rozwojowym.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.