www.eprace.edu.pl » euro » Założenia metodologiczne. » Definicja pojęcia Euro

Definicja pojęcia Euro

Zanim przejdziemy do definiowania pojęcia euro, należy omówić pojęcie ECU, waluta ta była poprzedniczką obecnej waluty Europy. Historia ECU sięga XIV naszej ery. ECU czyli denier d`or a l`ecu ( złota tarcza ), była to moneta wybijana w Królestwie Francji, jej wartość wynosiła 4,032 gramy dwudziestoczterokaratowego złota. Funkcjonowała ona, także w wielu innych państwa np. w Portugalii, Holandii, Westfalii, Nadrenii oraz Prusach. Wartość ECU ulegała ciągłej dewaluacji, gdy w 1653 roku zaprzestano wybijać złote ECU, zawierało one tylko trzy gramy złota. Od 1641 roku wybijano także srebrne ECU ( Ecu d`argent ), zawiera one 23,7 gram srebra. Monetę ECU zaprzestano wybijać w 1793 roku. Ostatecznie została wycofana z obiegu przez Napoleona na początku XIX wieku11. Obecnie inaczej definiujemy pojęcie ECU.

ECU ( European Currency Unit ) czyli Europejska Jednostka Walutowa powstała w 1978. Przyjęcie nazwy ECU, było swoistym kompromisem, ponieważ anglojęzyczny skrót podkreślał znaczenie gospodarcze Wielkiej Brytanii, oraz Londynu jako światowego centrum finansowego. Odwołanie się do historycznej waluty francuskiej, wyeksponowało rolę Francji, która była jednym z twórców Europejskiego Systemu Walutowego. Natomiast Niemcy, jako najsilniejsze gospodarczo państwo Europy, posiadało największy udział w koszyku walutowym.

ECU jest walutą różniącą się pod wieloma względami od innych walut. ECU nie jest pieniądzem w pełnym znaczeniu tego słowa. Jest to umowna jednostka rozliczeniowa12. ECU jest sztucznie stworzonym punktem odniesienia dla walut UE jest to tzw. koszyk walutowy. Wartość ECU określana jest poprzez kursy walut narodowych państw członkowskich, mierzone ich udziałem w koszyku walutowym13. Największy udział w nim ma marka niemiecka 32% , frank francuski 20,6%, funt szterling 12,6%14. ECU jest także głównym elementem systemu rozliczeń Wspólnoty Europejskiej. Pełni też funkcje wyznacznika gotówkowego w systemie wymiany. Jest ona ograniczonym instrumentem rezerw walutowych, ponieważ kraje WE przelały na rzecz Europejskiego Funduszu współpracy Walutowej 20% swoich rezerw złota i dolara, w zamian otrzymując ECU w celu zrównoważenia sald płatniczym w wewnętrznym obrocie płatniczym. Oficjalny kurs ECU wobec walut krajów UE jest kalkulowany przez Komisje Europejską i publikowany codziennie w "Dzienniku Oficjalnym UE"15. Przejdźmy teraz do omówienia pojęcia Euro.

Euro jest to obowiązująca od 1.01.1999 wspólną jednostką walutową jedenastu krajów Wspólnoty Europejskiej. Decyzja o wprowadzeniu euro została podjęta w Maastricht w 1991 roku. Tworzenie unii gospodarczej i walutowej miało odbywać się w trzech etapach. Etap pierwszy przewidywał:

Etap drugi zakładał:

Etap trzeci:

Pierwotnie Traktat o Wspólnocie Europejskiej mówił o ECU, jako nazwie dla nowego pieniądza17. Jednakże na Szczycie w Madrycie (grudzień 1995) postanowiono że:

Rada Europy niemniejszym decyduje, że w momencie rozpoczęcia Trzeciego Etapu europejską walutę nazwie się euro... Nazwa własna euro będzie używana zamiast generycznego terminu ecu, którego używa się w traktacie w odniesieniu do Europejskiej Jednostki Monetarnej. Rozporządzenie Rady wchodzące w życie 1 stycznia 1999 roku stanowić będzie prawne ramy stosowania euro. Od tego momentu euro będzie „walutą samą w sobie”, a oficjalny koszyk ecu przestanie istnieć. Rezultatem tej regulacji będzie to, że waluty krajowe i euro stanowić będą różne wyrażenie tego, co ekonomicznie jest tą samą walutą.”18

Pomysłodawcą nazwy Euro był niemiecki minister finansów Theo Waigel. Symbol ( € ) nowej waluty przedstawiła Komisja Europejska w grudniu 1996 roku. Jak widać symbol waluty zawiera dwie równoległe kreski, które mają symbolizować stabilność, a także:

W ten sposób plastycznie ukazano historię dochodzenia do Euro: greckie korzenie cywilizacji europejskiej, próby zintegrowania naszego kontynentu oraz wyzwanie, jakie stanowi wspólna waluta Europy wobec dolara amerykańskiego, w którego znaku są dwie pionowe linie. Poziome linie w symbolu Euro wyrażają marzenie o Europie - obszarze stabilnej wewnętrznie i zewnętrznie waluty.”19

Symbol literowy europejskiego pieniądza, czyli trzy wielkie litery EUR, został przydzielony przez Organizacje Standardów Międzynarodowych - ISO. Odbiega on znacznie od przejętych zasad skrótowego przedstawiania kodów walut. Z zasady dwie pierwsze litery kodu oznaczają nazwę państwa skąd pochodzi waluta, natomiast ostatnia litera oznacz nazwę waluty.

Decyzja o zmianie nazwy wspólnej waluty europejskiej z ECU na Euro podyktowana była także tym, że nowa nazwa spełniała trzy podstawowe wymagania:

Euro jest podzielone na 100 centów. Banknoty występują w siedmiu nominałach: 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500. Nominały wyrażone są jedynie cyframi. Szata graficzna banknotów została opracowana przez austriackiego artystę Roberta Kalinę. Na każdym banknocie figuruje jeden z trzech elementów architektonicznych: brama, most lub okno, które reprezentują określone epoki w architekturze między innymi takie jak: klasycyzm, styl romański, gotyk, renesans, barok, rokoko, architektura żelaza i stali XIX wieku i współczesna architektura XI wieku21. Na banknotach umieszczona jest flaga Unii Europejskiej z dwunastoma gwiazdami, oznaczenia Europejskiego Banku w pięciu językach i podpis prezesa Europejskiego Banku Centralnego. Wyraz euro napisany jest w języku łacińskim i greckim. Monety mają osiem nominałów: 1, 2, 5, 10, 20, 50 centów oraz 1 i 2 euro. Awers monet jest identyczny we wszystkich krajach Unii, w tle znajduje się dwanaście gwiazd. Monety o nominałach 1, 2 oraz 5 centów ukazaną położenie Europy na kuli ziemskiej. Bilony o wartości 10, 20, 50 centów pokazują Unie Europejską, jako związek narodów, natomiast o nominale 1 i 2 euro; Europę bez granic. Na rewersie jest krąg dwunastu gwiazd, w który kraj członkowski może wpisać, swój symbol narodowy22.

Trafnie znaczenie integracji walutowej i nowej waluty Euro przedstawia Marek Belka w przedmowie do wydania polskiego, pracy Euro wspólna waluta, twierdzi że:

Europejska Unia Walutowa (...) jest bez wątpienia najważniejszym i najambitniejszym w świecie przedsięwzięciem gospodarczym ostatnich lat. Przyjęcie przez 11 krajów Unii Europejskiej wspólnej waluty oznacza próbę trwałego połączenia gospodarek większości państw Europy Zachodniej w jedną, nierozerwalną, nierozerwalną całość. 1 stycznia 1999 roku powstał, a ściśle biorąc, rozpoczęto tworzenie drugiego co do wielkości organizmu gospodarczego na świecie. Euroland pod pewnymi względami, na przykład potencjału eksportowego, wyprzedza Stany Zjednoczone. (...) Wspólna waluta wymusza reformy ( m.in. systemów emerytalnych ), zwiększ konkurencje, a w efekcie uczyni - jak się spodziewają twórcy unii walutowej - gospodarkę europejską zdolną do stawienia czoła amerykańskim i azjatyckim rywalom.”23

Natomiast proces integracji gospodarczej w ramach Europejskiego Systemu Walutowego doprowadził do:

( ... ) znacznego uporządkowania gospodarek krajowych uczestniczących ( w integracji gospodarczo walutowej - D.W), zmusiła je do ograniczenia deficytów finansów publicznych i ograniczenia stopy inflacji. Natychmiast spowodowała powstanie głębokiego i płynnego rynku finansowego, dzięki czemu obniżył się koszt zdobycia kapitału. Ułatwiło to ekspansje przedsiębiorstwom Starego Kontynentu, także poza granice Europy”24

Odmienne stanowisko w sprawie integracji walutowej, zajmuje pracownik Westdeutsche Landesbank M. Stańczuk, stwierdzając, że:

„ Wspólna polityka pieniężna prowadzona z Frankfurtu ( siedziba Europejskiego Banku Centralnego ( ESBC) - D.W ) nie może być korzystna, użyteczna bądź optymalna dla wszystkich krajów w równym stopniu, jeżeli kraje te różnią się między sobą w sposób tak znaczący”25.

Dalej wypowiada się za osiągnięciem wyższego poziomu integracji gospodarczej i politycznej jako warunku wewnętrznej i zewnętrznej stabilności wspólnej waluty europejskiej.

Uważamy, że stanowisko profesora Belki bardziej odpowiada prawdzie. Wspólna waluta to nie tylko integracja gospodarczo-walutowa, to idea, która łączy państwa Europy Zachodniej, a w niedługiej przyszłości państwa Europy Środkowo-Wschodniej. Oznacza odrzucenie partykularnych interesów państw narodowych Europy, które spowodowały wybuch dwóch straszliwych wojen światowych. Zgodnie ze słowami przewodniczącego Komisji Europejskiej Romano Prodi, Euro: „ To początek nowego rozdziału w historii Europy26komentarze

a literatura???

skomentowano: 2010-11-16 21:36:29 przez: anno

najwieksza gupota euro imamy to co mamy bieda

skomentowano: 2011-10-16 12:54:05 przez: agent

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.